03/776.25.77
skip to the main content area of this page

Algemene voorwaarden bezoek website


Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Artistica en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in België of elders, die in verband staan met de website en Artistica in het algemeen, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Artistica. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Artistica en/of haar leveranciers, behoudt Artistica zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artistica is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Artistica zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Artistica is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Artistica is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Artistica worden aangeboden.

Artistica garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Artistica garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. Artistica garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

U vrijwaart Artistica voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.